Tietosuojalausunto (EU)

Kuinka käsittelemme henkilötietoja?

Laadittu: 29.8.2023

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tällä henkilötietojen käsittelyä kuvaavalla selosteella haluamme varmistaa, että verkkosivuillamme vierailevat ja verkkosivujemme kautta mahdollisesti viestiä lähettäneet sekä asiakkaamme tietävät, kuinka käsittelemme heidän henkilötietojaan ja mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste. Jos haluat hakea meille töihin, luethan erillisen rekrytointeihin sovellettavan tietojenkäsittelyselosteemme täältä.

Suosittelemme, että luet tämän lausunnon huolellisesti. Käsittelyssämme noudatamme tietosuojalainsäädännön vaatimuksia, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että:

  • kerromme tässä tietosuojaselosteessa selvästi, mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietoja;
  • rajoittamme henkilötietojen keräämisen vain laillisiin tarkoituksiin tarvittaviin henkilötietoihin;
  • pyydämme nimenomaista suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn tapauksissa, jotka edellyttävät suostumustasi;
  • ryhdymme asianmukaisiin turvatoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi ja vaadimme tätä myös osapuolilta, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme;
  • kunnioitamme oikeuttasi päästä käsiksi henkilötietoihisi tai saada ne korjattua tai poistettua pyynnöstäsi.

Huomioithan, että saatamme ajoittain joutua päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Uusimman version löydät aina täältä verkkosivuiltamme.

1. Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto Laskentatulos Oy
y-tunnus: 0768501-4
Kuurnankatu 7, 80100 Joensuu
0500 510 575

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hanne Airaksinen
toimitusjohtaja
0400 229 878
hanne.airaksinen@laskentatulos.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietorekisteriimme keräämme henkilötietoja eri henkilötietoryhmien osalta:

a) verkkosivuilla yhteystietonsa jättäneiden,
b) meitä sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä ottaneiden,
c) ja asiakkaidemme osalta.

Verkkosivuillamme vierailevien on mahdollista jättää yhteydenottolomakkeen kautta omat yhteystietonsa, jos he toivovat meidän ottavan yhteyttä tilitoimistomme palveluiden osalta. Yhteydenottoa pyytäneiden yhteystietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin yhteydenoton tekemiseen. Yhteydenoton jälkeen yhteydenottoa pyytäneiden henkilötiedot poistetaan, ellei yhteydenottoa pyytänyt jää asiakkaaksemme, jolloin tallennamme hänen henkilötietonsa (nimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) asiakasrekisteriimme jäljempänä kuvattua tarkoitusta varten.

Mikäli sivustomme mahdollistaa uutiskirjeen tilaamisen ja jos verkkosivuvierailija tai asiakas tilaa uutiskirjeen, antaa hän samalla suostumuksensa sille, että hänen yhteystietonsa (nimi ja sähköpostiosoite) lisätään erilliseen uutiskirjeiden tilanneiden henkilötietorekisteriin, jota käytetään vain uutiskirjeen lähettämistarkoituksiin. Uutiskirjeiden postituslistalta ja samalla henkilötietorekisteristä on mahdollista poistua milloin tahansa joko käyttämällä uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle osoitteeseen hanne.airaksinen@laskentatulos.fi.

Rekisterissämme olevien henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on verkkosivujemme kautta yhteystietonsa jättäneisiin yhteyden ottaminen ja palveleminen sekä asiakkaidemme toimeksiantojen hoitaminen ja asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet, kuten yhteydenpito, laskutus, tiedottaminen ja asiakaspalvelu.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, mikä tarkoittaa, että:

  • emme käsittele mitään edellä mainittujen käyttötarkoitusten täyttämiseksi tarpeetonta henkilötietoa;
  • minimoimme käsittelemämme tietojen määrän ja poistamme tarpeettomat tiedot, ellei tietojen säilyttämiselle ole lakiin perustuvaa syytä;
  • sinusta tallentamamme henkilötiedot ovat aina pyynnöstäsi tarkistettavissa, muokattavissa ja poistettavissa;
  • emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asianmukaista syytä (esimerkiksi laskutusta ja kirjanpitoa varten);
  • käytämme teknisiä ja organisatorisia toimia varmistaaksemme henkilötietojen turvallisuuden, mm. luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä suojaamisen.

Asiakkaidemme ja yhteydenottoa pyytäneiden mahdollisten uusien asiakkaiden osalta henkilötiedot keräämme aina asiakkaalta itseltään. EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde). Lisäksi henkilötietojen käsittely voi perustua erilliseen suostumukseen.

Näin on esimerkiksi silloin, kun uutiskirjeen tilaaja antaa suostumuksensa lisätä hänen tietonsa (nimi ja sähköpostiosoite) uutiskirjeiden postituslistalle.

Henkilöllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai pyytää henkilötietojensa tarkistamista, muuttamista tai poistamista – riippumatta siitä, onko kyse yksityis- vai yritysasiakkaasta.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite), laskutustiedot, asiakassuhteen alkupäivämäärä sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa nettisivujemme kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Osa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen.

7. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjänä huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietoja säilytämme niin kauan, kun se on tarpeen asiakassuhteen, toimeksiannon tai muun rekisteriselosteessa mainittujen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi tai esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta johdu.

8. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla ja yhteystietonsa jättäneellä verkkosivukävijällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriimme on tallennettu. Lisäksi hänellä on oikeus tietää, miksi hänen tietojaan käsitellään, kenelle tietoja on luovutettu ja kuinka kauan häntä koskevia tietoja säilytetään.

Henkilöllä on lisäksi oikeus vaatia häntä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Mikäli haluat käyttää jotain edellä mainituista oikeuksistasi, lähetäthän rekisterinpitäjälle kirjallisen pyynnön osoitteeseen hanne.airaksinen@laskentatulos.fi.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite:PL800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi